Learning Objectives:

  • Natutukoy ang masusustansiyang pagkain
  • Nasasabi ang kahalagahan ng pagkain sa mga tao
  • Napahahalagahan ang pagkain bilang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilya
QR Code

More lessons: