Learning Objectives:

– Nakikilala ang sarili
– Natutukoy ang mga detalye tungkol sa sarili

QR Code

More lessons: