Learning Objectives:

– Nakikilala ang mga kasapi ng pamilya
– Natutukoy ang iba’t ibang magagalang na katawagan sa bawat kasapi ng pamilya

QR Code

More lessons: