Learning Objectives:

– Natutukoy ang iba’t ibang lugar sa komunidad
– Nailalarawan ang mga lugar sa komunidad
– Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang bawat lugar sa komunidad

QR Code

More lessons: