Learning Objectives:

  • Naiisa-isa ang iba’t ibang gamit sa paaralan
  • Nasasabi ang kahalagahan ng mga kagamitan sa paaralan sa pag-aaral ng mga bata
QR Code

More lessons: