Learning Objectives:

  • Nauuri ang kasuotan ayon sa gamit
  • Natutukoy ang mga kasuotang pantag-init, pantaglamig, pampasok, at pambahay
  • Napipili ang uri ng kasuotan ayon sa gamit
QR Code

More lessons: