Learning Objectives:

  • Naibibigay ang tamang tunog ng letrang Ii
  • Natutukoy ang mga salitang nagsisimula sa letrang Ii
  • Nasasabi ang mga pangalan ng mga larawang nagsisimula sa letrang Ii
  • Naisusulat nang wasto ang malaki at maliit na letrang Ii
QR Code

More lessons: