Learning Objectives:

  • Naibibigay ang tamang tunog ng letrang Nn
  • Natututukoy ang mga salitang nagsisimula sa letrang Nn
  • Nasasabi ang mga pangalan ng mga larawang nagsisimula sa letrang Nn
  • Naisususulat ng wasto ang malaki at maliit na letrang Nn
QR Code

More lessons: