Learning Objectives:

  • Naibibigay ang tamang tunog ng letrang Gg
  • Natututukoy ang mga salitang nagsisimula sa letrang Gg
  • Nasasabi ang mga pangalan ng mga larawang nagsisimula sa letrang Gg
  • Naisususulat ng wasto ang malaki at maliit na letrang Gg
QR Code

More lessons: