Learning Objectives:

– Naibibigay ang tamang tunog ng patinig Ee

– Natutukoy ang mga salitang nagsisimula sa patinig Ee

– Nasasabi ang mga pangalan ng mga larawang nagsisimula sa patinig Ee

– Naisusulat nang wasto ang malaki at maliit na patinig Ee

QR Code

More lessons: