Learning Objectives:

  • Nauuri ang pangngalan kung ito ay tao, hayop, bagay, o lugar
  • Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pangngalan
QR Code

More lessons: