Learning Objectives:

– Natutukoy ang mga tunog sa paligid
– Natutukoy ang mga tao, hayop, at bagay na gumagawa ng mga tunog

QR Code

More lessons:

Patinig Ee

– Naibibigay ang tamang tunog ng patinig Ee – Natutukoy