Learning Objectives:

  • Naibibigay ang tamang tunog ng letrang Tt
  • Natututukoy ang mga salitang nagsisimula sa letrang Tt
  • Nasasabi ang mga pangalan ng mga larawang nagsisimula sa letrang Tt
  • Naisususulat ng wasto ang malaki at maliit na letrang Tt
QR Code

More lessons: