Learning Objectives:

  • Naibibigay ang tamang tunog ng letrang Rr
  • Natututukoy ang mga salitang nagsisimula sa letrang Rr
  • Nasasabi ang mga pangalan ng mga larawang nagsisimula sa letrang Rr
  • Naisususulat ng wasto ang malaki at maliit na letrang Rr
QR Code

More lessons: