Learning Objectives:

– Nakikilala ang kapuwa
– Natutukoy ang halaga ng kaibigan

– Nakikilala ang kapuwa
– Natutukoy ang halaga ng kaibigan

Activity Type:

Multiple Choice

Total Items:

3

Learning competencies:

Learning Competency

Compatible with

QR Code

Related Topics: